Edictes

Exercici: 2019 Bop: 122-0 Edicte: 4965 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 88-0 Edicte: 3565 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Anunci d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 86-0 Edicte: 3319 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Anunci d'informació pública de l'expedient de la nova numeració del Carrer Ponent de Sant Climent Sescebes
Exercici: 2019 Bop: 86-0 Edicte: 3281 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Edicte de delegació d'atribucions de l'Alcaldia per absència
Exercici: 2019 Bop: 31-0 Edicte: 921 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de la nova numeració del Carrer de la Font Pudosa
Exercici: 2019 Bop: 21-0 Edicte: 503 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Edicte d'aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 5/2018 i 6/2018
Exercici: 2019 Bop: 10-0 Edicte: 105 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 1-0 Edicte: 11032 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Edicte de delegació d'atribucions de l'Alcaldia per absència
Exercici: 2018 Bop: 247-0 Edicte: 11070 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 240-0 Edicte: 10628 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES EEdicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit