Edictes

Exercici: 2021 Bop: 169-0 Edicte: 7477 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Delegació de funcions de l'Alcaldia per a celebració de matrimoni civil
Exercici: 2021 Bop: 166-0 Edicte: 7401 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Informació pública d'un projecte de legalització d'una activitat de micronització de barita al TM de Sant Climent Sescebes
Exercici: 2021 Bop: 162-0 Edicte: 7434 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu del lloc de treball de secretaria intervenció en règim d'interinatge
Exercici: 2021 Bop: 148-0 Edicte: 6678 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Delegació d'atribucions de l'Alcaldia per absència
Exercici: 2021 Bop: 124-0 Edicte: 5654 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Delegació de les atribucions de l'Alcaldia per absència
Exercici: 2021 Bop: 121-0 Edicte: 5521 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 77-0 Edicte: 3267 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació inicial del Projecte de reforma dels carrers del nucli de Sant Climent Sescebes
Exercici: 2021 Bop: 31-0 Edicte: 1005 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 1-0 Edicte: 10092 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10096 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal número 12