Edictes

Exercici: 2022 Bop: 233-0 Edicte: 10540 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 228-0 Edicte: 10268 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació definitiva de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 219-0 Edicte: 9926 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Delegació de la signatura de la secretària interventora de l'Ajuntament de Sant Climent Sescebes
Exercici: 2022 Bop: 206-0 Edicte: 9317 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació de les bases i la convocatòria que han de regir el procés de selecció, mitjançant concurs de mèrits excepcional, d'una plaça d'auxiliar d'administració general subjecta a estabilització de l'Ajuntament de Sant Climent Sescebes, en règim de funcionari de carrera
Exercici: 2022 Bop: 205-0 Edicte: 9275 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 205-0 Edicte: 9271 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Informació pública de la memòria valorada per a la reparació i millora de les passeres al veïnat de Vilartolí de Sant Climent Sescebes
Exercici: 2022 Bop: 186-0 Edicte: 8488 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de data 19 de setembre de 2022 de l'Ajuntament de Sant Climent Sescebes, de convocatòria de la subvenció per a la concessió d'ajudes escolars als infants i adolescents de Sant Climent Sescebes per al curs escolar 2022-2023 (Convocatòria BDNS 650169)
Exercici: 2022 Bop: 182-0 Edicte: 8208 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació inicial de les bases reguladores del procés d'adjudicació de dos habitatges en règim de lloguer per a joves del municipi
Exercici: 2022 Bop: 182-0 Edicte: 8202 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2022 Bop: 174-0 Edicte: 8041 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Relació provisional d'admesos i exclosos del procés de selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d'una persona per ocupar el lloc de treball d'auxiliar d'administració general, en règim de funcionari interí i a jornada parcial del 50%, i la constitució d'una borsa de treball per a la cobertura, en règim d'interinatge, de les vacants que es puguin produir en el període de 2 anys