Edictes

Exercici: 2022 Bop: 118-0 Edicte: 5627 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació definitiva del projecte d'obres d'extensió de la infraestructura de la xarxa de fibra òptica de Cabanes a Sant Climent Sescebes
Exercici: 2022 Bop: 99-0 Edicte: 4308 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Rectificació d'error material, aritmètic o de fet en un anunci sobre la delegació de funcions de l'Alcaldia per a celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2022 Bop: 92-0 Edicte: 3859 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació addicional per estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament de Sant Climent Sescebes corresponent al 2022, en virtut de l'aprovació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública
Exercici: 2022 Bop: 91-0 Edicte: 3860 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Delegació de funcions de l'Alcaldia per a celebració de matrimoni civil
Exercici: 2022 Bop: 76-0 Edicte: 3302 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació inicial del projecte d'extensió de la infraestructura de la xarxa de fibra òptica de Cabanes a Sant Climent Sescebes
Exercici: 2022 Bop: 75-0 Edicte: 3064 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit número 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 75-0 Edicte: 3063 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i de l'Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació
Exercici: 2022 Bop: 62-0 Edicte: 2349 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Informació pública de sol·licitud d'ampliació (canvi substancial) d'una explotació ramadera
Exercici: 2022 Bop: 62-0 Edicte: 2342 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Informació pública de sol·licitud d'una llicència d'obres en sol no urbanitzable
Exercici: 2022 Bop: 53-0 Edicte: 1908 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Delegació de competències en favor de la Junta de Govern Local