Ajudes a les activitats econòmiques

Amb motiu de la situació generada pel COVID-19, el Ple de l’Ajuntament celebrat el dia 6 de juliol de 2020, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions a les activitats econòmiques de Sant Climent Sescebes.

Publicació de les bases al BOP prevista pel dia 31 d’agost de 2020.

Termini de presentació de sol·licituds: 29 de setembre de 2020.

La sol·licitud cal tramitar-la electrònicament a través d’aquest enllaç.

Cal adjuntar-hi la següent documentació:

  • Fotocòpia del NIF/NIE del sol·licitant.

  • En cas de ser persona jurídica, fotocòpia del CIF.

  • Alta IAE de l’activitat que ha cessat l’activitat a causa de la crisi del COVID-19.

  • Còpia del rebut de pagament de la quota d’autònoms o de la mútua alternativa en el cas dels professionals que hi estiguin acollits corresponent al mes de febrer de 2020.

  • En el cas de les persones jurídiques, aportar l’import de la facturació del mes de març 2020 i la del mateix període del 2019. En el cas que es tracti d’un establiment de nova activitat, haurà d’acreditar el tancament total del negoci com a conseqüència de la Covid-19.

  • Declaració responsable (Annex 1)

  • Justificació de la despesa vinculada a l’activitat des de la declaració de l’estat d’alarma i fins el 9 d’abril, d’import igual o superior a la subvenció sol·licitada, i del seu pagament. (Annex2)

  • Formulari de domiciliació bancària en el cas que per primera vegada rebi una subvenció de l’Ajuntament o que necessiti modificar les dades ja existents. (Alta creditor)

  • Documentació que acrediti l’ajornament del pagament d’impostos o seguretat social degut al COVID.

Carta resum de les bases reguladores de la subvenció aquí.